Prejav v bratislavskom rozhlase 10. marca 1939 (Karol Sidor)

Údaje o texte
Titulok Prejav v bratislavskom rozhlase 10. marca 1939 (Karol Sidor)
Autor Karol Sidor
Zdroj Takto vznikol Slovenský štát, vyd. Odkaz, Bratislava, 1991, str. 99-101
Licencia PD SK

Vážení poslucháči, bratia gardisti!

Prichádzam v hodine dvanástej, aby som k vám prehovoril. Túto moju oneskorenú návštevu nášho rádiožurnálu zavinila okolnosť, že som doteraz musel byť prítomný na poradách, ktoré sme mali v Bratislave vo veci zostavenia novej vlády a vo veci usporiadania pomerov na Slovensku tak, ako ich určila Žilinská dohoda a ako nám ich ústavná listina garantuje. Na tejto porade zúčastnili sa zodpovední činitelia celého slov. národa, podpredseda HSĽS dr. J. Tiso, predseda snemu dr. M. Sokol, podpredsedovia dr. Mederly, Július Stano a ja, ako štátny minister. Porady vyzneli v úplnej jednotnosti a dohode.

V túto chvíľu pán prezident republiky dr. E. Hácha dostal od predsedníctva slovenského snemu listinu našich vedúcich činiteľov, osvedčených Slovákov, nekompromisných bojovníkov za vec slovenského národa, ktorých pokladáme za súcich, aby na čele svojich rezortov pracovali za lepšiu a krajšiu budúcnosť Slovenska a aby sa vedeli ako reprezentanti politickej vôle Slovákov vo všetkých okolnostiach a pri všetkých príležitostiach dobre uplatniť.

Prosíme vás preto: dovoľte osvedčeným mužom vašim, ktorí vás za dvadsať rokov ťažkej borby nesklamali, ktorí išli vždy v línii a šľapajách nášho veľkého vodcu A. Hlinku a ktorí i vo svojich vysokých funkciách ostanú jeho ideálom vždy verní, aby oni mohli poslanie svoje splniť a realizovať.

Situácia politická bude o niekoľko chvíľ, azda najneskoršie do zajtra večera vyjasnená. Slovensko bude mať takú vládu, ktorú zostaví a navrhne podľa ústavnej listiny na to kompetentný orgán — predsedníctvo slov. snemu. Jedine takáto slov. vláda, vyšlá z vôle ústavných orgánov, bude povolaná na to, aby udržala pokoj a poriadok medzi obyvateľstvom našej milovanej Slovenskej krajiny.

Mimoriadne a dočasné opatrenia, ktoré sa stali v tieto dni, vo chvíli nástupu novej vlády k veslu Slovenska, stanú sa bezpredmetnými. Nová vláda bude silnou vládou, jednotnou, garantujúcou každému občanovi bezpečnosť majetku, života a bezpečné podmienky ďalšieho jeho vývinu.

Preto očakávajte s dôverou ďalšie opatrenia predsedníctva nášho slov. snemu. Keď sa slov. vláda ujme svojej moci, prestanú mimoriadne opatrenia.

Do tých čias však, ako hlavný veliteľ HG vyzývam všetkých gardistov, aby počúvali jedine a výlučne na hlas hlavného veliteľa. Do mojich rúk prisahali dôstojníci HG vernosť, oddanosť, poslušnosť a disciplinovanosť. Do mojich rúk odovzdali i svoju pevnú vôľu pracovať na budovaní šťastnejšieho Slovenska.

Ako som ja zodpovedný za vývin udalostí, ktoré idú teraz celým Slovenskom, taktiež každý dôstojník HG vo svojom okruhu, vo svojom miestnom, okresnom a oblastnom veliteľstve je zodpovedný pred Bohom, pred ľuďmi a pred hlavným veliteľom HG za pokoj v celom svojom obvode, okrese, alebo oblasti.

Bratislavské rádio hovorí vždy mojimi ústami pravdu, vypočujte preto moje prejavy, moje rozkazy, podľa ktorých sa presne máte držať. Ak sa stali nepríjemnosti medzi vojskom, žandárstvom, medzi políciou a HG, stali sa z veľkého nedorozumenia, z prílišnej horlivosti.Prosím, šetrite krv, Šetrite slovenské životy, o ktorých bezpečnosť, právnu istotu a krajšiu budúcnosť chceme sa ruka v ruke všetci gardisti so všetkým obyvateľstvom Slovenska statočne a svedomité postarať.

Dostávam správy z Malaciek, zo Zohoru, aj z iných krajov Slovenska, že tam boli nepokoje. Oznamujem, že Bratislava hlavné mesto Slovenska, je tiché a pokojné. HG stojí tu pred rádiožurnálom a počúva môj prejav. HG je v pohotovosti na hlavnom Štábe. HG bdie, nerobí neporiadky, ale naopak, dáva sa k dispozícii všade tam, kde sa ujímajú moci naši ľudia, aby spravila poriadok a uskutočnila a dokázala to, že Slovák je hoden svojho slobodného samostatného života. To môže dokázaťjedine disciplínou a poslušnosťou voči svojmu hlavnému veliteľovi.

Hovorím k vám, nemajúc pred sebou ani papier, ani napísaný prejav, ale zo srdca vyzývam vás, aby ste nám dôverovali, aby ste sa nedali zviesť nijakým heslom íudí nezodpovedných, ľudí, ktorí nemajú v sebe toľko statočnosti, aby pomáhali preklenúť tie priepasti, ktoré sa teraz na Slovensku javia a ktorí ustavične prichádzajú so svojimi plánmi, so svojimi návrhmi a programami, ale tak, aby tieto návrhy a programy za nich niekto iný uskutočňoval.

Ja vám vyhlasujem, že ako celý svoj život som robil plány a návrhy, tak teraz tieto návrhy a plány postupne, rad-radom dômyselne, logicky, konzekventne a presne zrealizujem. Majte preto dôveru, ktorú som si od vás zaslúžil a verte, že slovenská vláda všetky tieto programy a návrhy v najkratšom čase splní.

Gardisti, ešte raz vás vyzývam, buďte na stráži, nedajte sa zvábiť ľahkým a lacným víťazstvom! Slovák nikdy nešiel za módou, Slovák sa vždy statočne držal svojho vlasteneckého presvedčenia, za svojím cieľom išiel rozumne a tak, aby nič nezapredal zo svojho presvedčenia.

Z porád, ktoré sme mali v Bratislave, vyšla jednotná a nezlomná vôľa nepopustiť ani literu zo svojich práv a všetky ďalšie činy usmerniť pod jediným cieľom: na prospech a slobodu slovenského národa a nášho drahého Slovenska! V tomto zmysle, s týmito smernicami zostavuje sa prvá vláda, ktorá čoskoro prevezme moc na území Slovenska. Táto vláda bude v úplnej zhode a v intenciách HG, Hlinkovho ducha, Hlinkovho programu, ktorý bude vláda realizovať.

Končím svoj improvizovaný prejav, pri ktorom za mojím chrbtom stojí stráž HG, naši dôstojníci, verní strážci slovenského majetku a slovenskej bezpečnosti. Vezmite si od nich príklad všade, aby sme jednotne mohli vystúpiť, bojovať a jednotne pracovať na veľkom diele realizovania programu A. Hlinku.

Gardistom a všetkým poslucháčom privolávam: Na stráž!!