Prejav v bratislavskom rozhlase 12. marca 1939 (Karol Sidor)

Údaje o texte
Titulok Prejav v bratislavskom rozhlase 12. marca 1939 (Karol Sidor)
Autor Karol Sidor
Zdroj Takto vznikol Slovenský štát, vyd. Odkaz, Bratislava, 1991, str. 134-137
Licencia PD SK

Slováci a Slovenky!

Nastúpil som úrad predsedu slovenskej vlády v presvedčení, že budem môcť na tomto mieste vykonať pre Slovákov a Slovensko toľko, koľko je potrebné k uspokojeniu osobných, politických a hospodárskych nárokov každého obyvateľa Slovenskej krajiny. V prvom rade zaumienil som si konsolidovať rozbúrené politické mysle a zjednotiť ich jedným a presným smerom. Moja cesta bola vždy rovná, môj cieľ každému viditeľný. Aj ako predseda vlády chcem a budem pokračovať rovnou cestou a za jasným, každému viditeľným cieľom.

Medzi prvé ciele mojej vlády patrilo zabezpečiť v hlavnom meste Slovenska, ako aj na území celej Slovenskej krajiny pokoj a poriadok. Hneď v prvých hodinách zrušili sme všetky mimoriadne vojenské opatrenia a navrátili moc na Slovensku do rúk civilných orgánov. Hneď za tým nasledovalo odvolanie všetkých českých dôstojníkov, ktorí boli v búrlivých dňoch poslaní z Moravy a z Čiech do našich slovenských mestečiek a obcí. Všetci títo ako aj novoprišlí českí žandári za 24 hodín, podľa rozkazu, opúšťajú Slovensko.

Nariadili sme ďalej, aby boli na slobodu pustení všetci slovenskí kňazi, všetci slovenskí poslanci, všetci miestni, okresní, alebo oblastní velitelia HG, ako aj všetci okresní náčelníci. Väčšina týchto nachádzala sa vo väzniciach na Slovensku. Títo za 24 hodín musia byť z väzníc prepustení a daní na slobodu.

Vo veci tých väzňov ( a bude ich 150 až 200 ), ktorí boli autami a vlakmi odvezení na Moravu, rozhodli sme, aby za 48 hodín prišli domov na Slovensko ako slobodní jeho občania.

Toto sú prvé kroky mojej vlády. Som povinný pri tom povedať, že ani k uväzneniu týchto našich pracovníkov a ani k zmene vlády dr. Tisu nedal som ako Štátny minister v Prahe popud, tým menej súhlas. Naopak, zložil som formálny protest na kompetentných miestach proti takému pokračovaniu voči slovenským ľuďom a voči Slovensku. Bolo preto mojou prvou povinnosťou, keď som sa ujal vedenia vlády na Slovensky, aby som odstránil to, čo zabolieť muselo každého sebavedomého Slováka.

Opakujem poznovu, celá moc na Slovensku prechádza do rúk civilných orgánov a práve preto nemôžem pripustiť, aby sa do ich výkonu a práce miešali nepovolaní ľudia. Tu mám na mysli niektoré výkyvy, ktoré sa stali na vidieku, že nastal rozpor medzi veriteľmi HG a reprezentantmi civilných a vojenských vrchností. Likvidácia týchto rozporov nastáva v zmysle dávnejšej vyhlášky, podľa ktorej HG je pomocným orgánom v tých prípadoch, v ktorých úrady túto pomoc od HG žiadajú, alebo v prípadoch, keď túto pomoc našim vrchnostiam HG ponúkne v záujme zabezpečenia verejného poriadku v patričnom meste, alebo v obci. Pri takomto jasnom rozdelení úloh bude už v najbližšej budúcnosti vylúčené akékoľvek nedorozumenie. Rozkazy pre úrady a pre Gardu vysielajú na Slovensku z jedného a toho istého centra, riadeného pevnou mojou vôľou a nacionálnou cťou. Práve preto neslobodno počúvať na 'tajné odkazy', na takzvané ,dôverné informácie', ktoré by mohli zapríčiňovať ďalšie zmätky vo verejnosti, ale treba prijímať rozkazy výlučne len od slovenskej vlády a od hlavného veliteľa HG.

Je prirodzené, že v najbližších dňoch vytvoríme aj najsrdečnejší pomer vzhľadom na naše bezpečnostné orgány a armádu. Takto zocelení v jedno a riadení jednou vôľou a pevnou rukou nastúpime po ťažkých dňoch zkúšky na cestu práce a radosti z vlastných výsledkov tejto roboty.

Už vopred vyhlasujem, aby sa od mojej vlády zázraky nečakali. Zázraky robí iba Pán Boh. My, jeho oddané deti, môžeme podnikať iba to, čo je v našich osobných silách a v organizovaní našej spoločnej práce. Na dnes večer zvolal som prvú schôdzu ministerskej rady, aby sme na nej porokovali o najbližších úlohách celej slovenskej vlády, ktoré úlohy okamžite musia byť vykonané. Na návrh predsedníctva slovenského snemu prezident republiky preložil dátum zvolania nášho slovenského parlamentu zo dňa 14. marca na deň 28. marca. Dňa 28. marca pred tvárou slovenského snemu budem môcť rozvinúť program mojej vlády a dúfam, že budem môcť už zreferovať aj o tom, čo táto vláda prospešného pre slovenský národ za ten čas vykonala a zariadila. Pre najbližšie zasadnutie slovenského snemu pripraví moja vláda celý rad osnov zákonov, ktorými vyriešime najpálčivejšie otázky na Slovensku.

Majte preto dôveru v mužoch, ktorí vás nikdy nesklamú. Neverte našepkávačom, neverte poplašným zvestiam! Verte sebe a svojim ľuďom!

Stojíme na stráži slovenského záujmu proti každému, kto nám ho ohrozuje a sme s každým, kto tento záujem rešpektuje a ho napomáha. Budujeme a budovať budeme samostatný nacionálny život na Slovensku, máme úplnú moc usporiadať si to tak, ako to za najlepšie uznáme a preto, Slováci a Slovenky, hlavy hore a položiť ruku k práci za Boha, za národ, z ktorej práce vzkvitne krajšia budúcnosť nášho slovenského národa.

Držím sa hesla Ľudovíta Štúra, ktoré som dal vpísať na čestné dýky dôstojníkov HG: Cesta naspäť nemožná! Slovensko celé musí ísť vpred a stále vpred!

Na stráž!