Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl na manifestácii na námestí SNP v Bratislave 22. 11. 1989

Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl na manifestácii na námestí SNP v Bratislave 22. 11. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


My, študenti, protestujeme proti brutálnemu zásahu orgánov bezpečnosti a armády proti pokojnej študentskej manifestácii dňa 17. novembra 1989 v Prahe, ktorý rozhodne nebol primeraný vzniknutej situácii. Postup týchto poriadkových síl je v príkrom rozpore s Ústavou ČSSR a s prijatými medzinárodnými konvenciami. Svoj nesúhlas vyjadrujeme štrajkom. V našom štrajku nejde o nezodpovedný a ľahostajný prístup k študijným povinnostiam. Naše študentské problémy nemožno riešiť bez rozuzlenia nahromadených spoločenských a politických problémov. Preto v súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívou Verejnosť proti násiliu žiadame:

  1. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie na prešetrenie pražských udalostí a objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o jeho výsledkoch a potrestanie vinníkov.
  2. Uplatnenie právnej a politickej zodpovednosti voči tým štátnym a politickým činiteľom, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti. Ich zotrvanie vo funkciách vyhrocuje terajšiu napätú situáciu.
  3. Sme za plnohodnotné uplatňovanie socialistického pluralizmu v ČSSR, za slobodné voľby, za to, aby každá politická sila pôsobila a presadzovala svoje ciele na základe ústavy a ústavnosti.
  4. Otvorenie seriózneho spoločenského dialógu, ktorý musí byť prístupný každému, s výnimkou tých, ktorí by doňho chceli vnášať deštrukciu, násilie a chaos.
  5. Sprístupnenie masovokomunikačných prostriedkov všetkým politickým a spoločenským hnutiam, ktorým úprimne záleží na skutočne demokratickej socialistickej spoločnosti.
  6. Sme proti akémukoľvek postihu voči študentom a učiteľom, ktorí v tomto dialógu otvorene vystupujú.

Vyzývame vás, robotníci, roľníci a inteligencia, ktorí vytvárate svojou prácou hodnoty a umožňujete nám vzdelávať sa, aby ste podporili naše požiadavky!

Vyzývame všetkých príslušníkov Československej ľudovej armády, Zboru národnej bezpečnosti a Ľudových milícií, aby sa nedali zneužiť proti vlastnému národu!

Ak sa našim požiadavkám nevyhovie, nenastúpi sa cesta rozumného a skutočného dialógu, vyzývame všetkých občanov, aby vyjadrili svoju solidaritu a politickú podporu našich požiadaviek 27. novembra 1989 od 12. do 14. hodiny generálnym štrajkom!

Pokiaľ sa vyskytnú na študentských akciách protisocialistické, protištátne a provokačné prejavy, s týmto postupom nesúhlasíme a zaujímame voči nemu odmietavý postoj.