Zásady a programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy In: Szabad kapacitás 24. 11. 1989

Údaje o texte
Titulok Zásady a programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy In: Szabad kapacitás 24. 11. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


Maďarská nezávislá iniciatíva je občianska iniciatíva organizujúca sa oddola, nezávislá od mocenských štruktúr. Chce byť pokračovateľkou všetkých individuálnych, politických a spoločenských snáh, ktoré v uplynulých desaťročiach predstavovali nezávislé, autonómne myslenie a konanie voči mocenskej svojvôli. Považuje za svoje idey občianskoprávnych hnutí v Európe a v Československu, demokratické a liberálne tradície, snahy o morálne obrodenie strednej Európy a snahy o integráciu Československa do Európy.

Za svojho predchodcu uznáva Výbor pre ochranu práv maďarskej menšiny v Československu ako jedinú nezávislú iniciatívu na ochranu záujmov maďarskej menšiny v Československu za posledné dve desaťročia. Zároveň vyhlasuje, že nechce vstúpiť na jeho miesto, lebo je toho názoru, že táto forma individuálnych a kolektívnych práv bude potrebná aj v budúcnosti.

Maďarská nezávislá iniciatíva odmieta všetky formy totalitárnej ideológie.

Je toho názoru, že idea kolektivizmu a rovnosti nie je oprávnená obmedzovať slobodu jednotlivca.

Maďarská nezávislá iniciatíva je zástankyňou moderného individualizmu a liberálneho humanizmu. Zasadzuje sa o vytvorenie rôznorodých autonómnych foriem spoločenstva, ktoré jednotlivci vytvárajú na základe slobodného rozhodnutia, ktoré nie sú len prostriedkom vyjadrenia ich záujmov a vôle, ale sú pre nich aj zárukou ochrany voči akejkoľvek manipulácii.

Maďarská nezávislá iniciatíva odmieta tak nacionalistické, ako aj stalinistické kolektivistické ideológie.

Základnou hodnotou pre Maďarskú nezávislú iniciatívu je sloboda indivídua, tolerancia a solidarita.

Ciele Maďarskej nezávislej iniciatívy:

 • — zabezpečenie suverenity štátu
 • — vytvorenie parlamentnej demokracie v systéme viacerých politických strán
 • — oddelenie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci
 • — obmedzenie štátnej moci občianskymi právami
 • — popri uplatnení moci väčšiny ochrana práv názorových menšín
 • — zaručenie možnosti zorganizovania a samosprávy pre miestne, regionálne, menšinové, pracovné, náboženské a iné iniciatívy, združenia, spolky, hnutia
 • — zabezpečenie zákonnej rovnoprávnosti všetkých foriem vlastníctva
 • — vytvorenie trhového hospodárstva, sloboda podnikania
 • — zaručenie sociálnych istôt
 • — zaručenie práva na zdravé životné prostredie
 • — zrušenie ideologickej poddanosti výuky, kultúry a vedy.

Nakoľko medzi cieľmi Maďarskej nezávislej iniciatívy je aj riešenie otázok národnostných menšín, pokladá za dôležité vyhlásiť svoje zásady týkajúce sa tejto oblasti:

 • — Maďarská nezávislá iniciatíva je presvedčená, že problémy národnostných menšín sú riešiteľné jedine v podmienkach demokracie. Takej demokracie, v ktorej všetky národné, etnické, politické, náboženské a iné menšiny môžu presadzovať svoje záujmy v ovzduší vzájomnej tolerancie.
 • — Všetci občania Slovenskej a Českej republiky sú štátotvornými subjektmi, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť. Štátneho občianstva nikoho nemožno zbaviť.
 • — Národom a národnostným menšinám prislúchajú kolektívne práva. Národná príslušnosť je ľudským právom. Preto kolektívne práva prislúchajú všetkým príslušníkom národov a národnostných menšín.
 • — Pre garantovanie práv menšín je nevyhnutné vytvorenie medzinárodnej sústavy na ochranu menšín.

xxx

V uplynulých dňoch sme boli svedkami prevratnej morálnej obrody civilnej spoločnosti. Stovky vyhlásení, prejavov, proklamácií požadovali okamžité pripojenie sa Československa k demokratizačným procesom prebiehajúcim v strednej Európe. Mocenské orgány štátu a komunistická strana pod tlakom verejnosti boli nútené ustúpiť. Zmena systému je však zatiaľ iba šancou. Úlohou budúcnosti je, aby sama civilná spoločnosť vytvorila podmienky právneho štátu.

Na to je nevyhnutné:

 • — zrušenie monopolu strany, obmedzenie a kontrola mocenských centier
 • — nový tlačový zákon garantujúci slobodný tok informácií
 • — nový demokratický spolčovací zákon
 • — nový demokratický volebný zákon
 • — sloboda pohybu a cestovania, zabezpečenie práva slobodnej voľby bydliska
 • — rešpektovanie slobody myslenia a svedomia.

Maďarská nezávislá iniciatíva v duchu svojich zásad chce spolupracovať so všetkými demokraticky zmýšľajúcimi jednotlivcami, ako aj so všetkými domácimi a zahraničnými organizáciami a hnutiami, ktoré uznávajú zásady demokracie.