Návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky

Údaje o texte
Titulok Návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky
Licencia PD SK

Slovenská národná rada v zmysle politického a historického odkazu veľkomoravského štátu a cyrilometodovského duchovného dedičstva,

pamätlivá skúseností slovenského národa zo stáročných zápasov o národné bytie a štátne sebaurčenie, rozhodnutá presadzovať práva príslušníkov národnosti a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, v úcte k susedným a ostatným národom, deklarujúc Slovenskú republiku ako plnoprávneho nezávislého člena európskeho spoločenstva štátov,

v zhode s princípami celosvetovo uznávaných medzinárodných aktov, s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu

slávnostne vyhlasuje štátnu suverenitu Slovenskej republiky v zmysle zvrchovanosti jej štátnej moci na území SR a nezávislosti v medzinárodných vzťahoch.

Článok 1Upraviť

Slovenská republika je suverénny štát, ktorý vznikol na základe neodňateľného samourčovacieho práva slovenského národa, štátneho charakteru jeho jazyka a zvrchovaného práva rozhodovať o svojom osude.

Všetky práva Slovenskej republiky ako suverénneho demokratického a právneho štátu sa uskutočňujú v zhode so všeobecne platnými normami medzinárodného práva.

Slovenská republika reprezentovaná ústavnými orgánmi má svoj štátny znak, zástavu, hymnu a pečať.

Každý násilný čin jednotlivca, organizácie či politického hnutia proti štátnej suverenite Slovenskej republiky a jej územnej celistvosti je protiprávny. Zmena územia SR sa môže vykonať len na základe rozhodnutia Slovenskej národnej rady.

Článok 2Upraviť

Nositeľom suverenity a jediným zdrojom štátnej moci Slovenskej republiky sú občania SR.

Všetci občania SR bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu, postavenia, rasy či pohlavia sú si rovní.

Právo vystupovať v mene slovenského národa a ľudu SR má len zákonná Slovenská národná rada a vláda Slovenskej republiky.

Článok 3Upraviť

Štátna suverenita Slovenskej republiky sa uvádza do života v záujme slobodného rozvoja a dôstojného života každého občana SR zabezpečením občianskych práv a slobôd v súlade s jej ústavou a príslušnými medzinárodnými záväzkami.

Všetky formy vlastníctva požívajú rovnakú, zákonnú ochranu.

Článok 4Upraviť

Udeľovanie a zbavovanie štátneho občianstva je neodňateľnou súčasťou suverenity Slovenskej republiky.

Slovenská republika ochraňuje práva, zdravie a zákonné záujmy svojich občanov, stará sa o zabezpečenie ich sociálnych istôt.

Nikoho nemožno zbaviť štátneho občianstva proti jeho vôli.

Občania Slovenskej republiky sú pod jej ochranou aj mimo hraníc SR.

Článok 5Upraviť

Pôda, nerastné bohatstvo a ostatné prírodné zdroje na území SR, ako aj vzdušný priestor sú vlastníctvom slovenského ľudu.

Slovenská republika má právo na svoj podiel na zlatom poklade ČSFR aj na jej devízových rezervách.

Slovenská republika vytvára vlastný hospodársky systém. Zriaďuje Slovenskú národnú banku, finančný a úverový systém, vydáva povolenie na zriaďovanie iných bánk na svojom území, organizuje vlastnú daňovú, colnú a poštovú správu. V prípade potreby vytvára vlastnú menovú sústavu. Do regulácie cien vstupuje len v nevyhnutnom rozsahu a v záujme sociálnych istôt občanov SR.

Článok 6Upraviť

Na územi Slovenskej republiky platí zvrchovanosť jej zákonov.

V prípade, že akýkoľvek zákon by sa ocitol v rozpore so zákonmi SR, neuvedie sa do života na jej území bez súhlasu SNR.

Na dodržiavanie ústavnosti a zákonnosti sa zriaďuje ústavný súd SR.

Článok 7Upraviť

Slovenská republika vyčleňuje zo svojho rozpočtu nevyhnutné prostriedky na rozvoj kultúrneho a duchovného života slovenského národa a príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na jej území aj prostredníctvom televízie, filmu, tlače a ďalších prostriedkov komunikácie, ktoré sú jej vlastníctvom.

Slovenská republika sa stará o rozvoj slovenčiny ako štátneho a úradného jazyka.

Príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín zaručuje používanie ich jazyka v súlade s medzinárodnoprávnymi dokumentami. Podrobnosti upraví zákon.

Článok 8Upraviť

Slovenská republika vytváral vlastné ozbrojené sily a orgány štátnej a občianskej bezpečnosti.

Nijaké cudzie ozbrojené jednotky nesmú byť rozmiestnené na území bez predchádzajúceho súhlasu SNR a vlády SR.

Slovenská republika podporuje úsilie smerujúce k všeobecnému zníženiu množstva zbraní najmä zbrani hromadného ničenia a k vlastnej neutralite.

Článok 9Upraviť

Ciele tejto Deklarácie uvedie do života Slovenská národná rada prijatím ústavy Slovenskej republiky.

Článok 10Upraviť

Slovenská republika slobodne dobrovoľne a samostatne rozhoduje o svojom vstupe do zväzkov s inými štátmi a o výstupe z nich.

Slovenská republika po prijatí Deklarácie zvrchovanosti navrhuje Českej republike uzavrieť štátnu zmluvu o spolupráci na základe zásad, na ktorých sa obe republiky dohodnú. Podpísané iniciatívy mienia podať Deklaráciu po jej pripomienkovaní ako podnet do Slovenskej národnej rady. Návrh deklarácie koncipovali Zvrchované Slovensko - 61 rokov k slovenskej identite, Spolok slovenskej inteligencie Korene, Štúrova spoločnosť. Slovenské národnodemokratické hnutie, Syntéza 90.

ZdrojUpraviť

  • Verejnosť, 4. marec 1991