Zápisnica z porady učiteľského zboru Štátnej meštianskej školy v Sečovciach

Údaje o texte
Titulok Zápisnica z porady učiteľského zboru Štátnej meštianskej školy v Sečovciach
Autor Štátna meštianska škola v Sečovciach
Zdroj Štátny archív v Košiciach – pracovisko Archív Trebišov, fond Štátna meštianska škola v Sečovciach
Dátum vzniku 1931
Licencia PD SK

Zápisnica zo 7. októbra 1931 Upraviť

Zápisnica 1.

písaná dňa 7. októbra 1931 na riadnej mesačnej porade učiteľského zboru št mešt. školy v Sečovciach.

Poriadok jednania:

1. Zahájenie. Riaditeľ školy srdečne víta členov sboru na tejto prvej porade novozaloženej školy. Poukazuje na ťažkú prácu, ktorá nás tu čaká. Prišli sme sem, aby sme vzdelanie občanov pozdvíhli na vyššiu úroveň, aby sme vychovali novú generáciu, ktorej duch a smýšľanie by zodpovedalo dnešnej dobe. Náš úkol je tedy, pevné základy dať jak po stránke rozumovej, tak i morálnej. Úkol iste ťažký, ale krásny. Veľa svedomitej práci, mnoho odriekania potrebuje. Sme tu, ako prvé lastovičky, ktoré hlásajú príchod jara. Chápajme svoje poslanie, aby občanstvo videlo u nás to, čo čakali. Nezabúdajme, že nás tu s radosťou čakali, aby sme ich nesklamali. Učiteľ musí byť vzorom svojich žiakov, konajme si tedy svoje povinnosti v prvom rade sami presne, aby sme toho aj na svojich žiakoch mohli vyžadovať. V jednaní so žiakmi treba byť láskavým, ale dôsledným. Netrpme od školského poriadku žiadnu odchýľku u žiakov. Nech sa každý naučí povinnosti si konať od mala. Praje uč. sboru mnoho zdaru, aby ich činnosť bola korunovaná dobrým úspechom a výsledkom, jakého si prajú.

2. Úradné oznamy: a.) Došlé spisy: Riaditeľ školy oboznamuje členov sboru s dôležitešjími uradnými spismi, ktoré behom min. mesiaca došly. Od škol. inšpektorátu: 1. čís. 3833 o účasti šk. mládeže na ver. shromaždeniach, 2. čís. 3832 o dni ochrany zvierat, 3. čís. 3881 o objednávke časopisu pre obč. nauku „Péče o mládež“, 4. čís. 3832 o kom. str.[red 1] výprave detí do Ruska, 5. čís. 3797 o židovských sviatkoch, 6. čís. 3796 o zakúpení „Výstraž. dopr.“ obrazov. 7. čís. 3875 o oslave 28. okt. 1931. b.) Úradné noviny: Behom mesiaca sept. došlo 9. čís. „Věstníku“ ktorý odovzdáva členom k prečítaniu a podpísaniu.

3. Zprávy riaditeľa. Nový škol. rod sa započal vlastne 1. sept. 1931, pre prestávku a zariadenie školy vyučovanie sa začalo iba 5. októbra 1931. Na základe povolenia ministerstva školstva a nár. osvety triedy budú postupne sriaďované. Tento rok je tedy len I. trieda otvorená. Poneváč počet zapísaných žiakov činí 101, žiadané bolo o pobočku. Počet žiakov v I. a triede činí 43 (len dievčatá) a v I. b. 58 (len chlapci).

Vyučovanie jednotlivým predmetom bolo násl. rozdelené: Ján Ferientšík učí obč. nauku a vých. (1+1 hod), prírodopis a prírodozpyt (3+3), spev (1+1), a ruč. pr. chl. (1). Vojtech Hronkin učí počty (4+4), merbu (1+1), kreslenie (3+2), rysovanie (1), nemčinu (3+3). Michal Šabó učí slovenčinu (5+5), zeme-dejepis (3+3), telocvik (2+2), krasopis (1+1). Mária Augistinyová učiteľka štát. ľud. školy v miestne učí žen. ruč. práce (4 hod.).

Triednictvo I. a triedy prevzal Vojtech Hronkin, I. b. triedy Michal Šabó. Za knihovníka učiteľskej a žiakovskej knižnice sa dobrovoľne prihlásil Vojtech Hronkin..

Rozvrh hodín bude vyhotovený na prianie rodičov s polodenným vyučovaním a predostretý ku schváleniu ref. mšano.[red 2]

Osnovy jednotlivých predmetov nech spracuje každý pre svoj odbor.

Riaditeľ školy žiada, aby triední uč. vo svojich triedach prečítali školský poriadok. Poneváč dľa predpisov uč. bez odbornej zkúšky sú povinní sa pripravovať na každú hodinu, žiada o písomnú prípravu členov sboru, do rozdelených sošitov, ktoré cez prázdniny vždy prezrie. V prestávkach držia dozor členovia sboru premenlive, čím preberajú na seba zodpovednosť za chovanie a i prípadné úrazy žiactva.

4. Oslava dňa 28. októbra. Národný sviatok dňa 28. okt. oslávi škola, nakoľko to mimoriadne pomery (pozde zač. vyučovania) dovolia dôstojným spôsobom. Program slávnosti ustálený bol následnovne:

1. Hymny Čsr (spev).
2. Záhajenie riaditeľom školy.
3. Báseň.
4. Reč uč. M. Šabó.
5. Báseň.
6. Spev „Prosba.“

5. Zprávy členov sboru: Látka jednotlivých predmetov nemohla byť prebraná pre pozdné zahájenie vyučovania. Uč. telocviku oznamuje, že vyučovanie tohto predmetu v zime a za špatného počasia musí byť nahradené telových. prednáškami a vyplňaním medzer iných predmetov, lebo škola nemá telocvične a v triedach cvičiť sa nedá.

6. Voľné návrhy neboly a preto predseda poradu zakľúčil.

D. a h.
Zapisoval:
Vojtech Hronkin.
[odtlačok pečiatky školy]

Ján Frejentšík
riaditeľ
Michal Šabó,

Redakčné poznámky

Toto sú redakčné poznámky projektu Wikizdroje, ktoré sa v pôvodnom texte nenachádzajú.

  1. Slabo čitateľné dve skrátené slová (pravdepodbne „kom. str.“, príp. „kom. sh.“).
  2. Slabo čitateľné dve skrátené slová (možno „ref. mšano“).